Midjourney/Vahle

TEMA

Et arbejdsmarked af diagnoser og kulturforskelle

Diagnoser som ADHD/ADD og ASF er blevet udbredte og anerkendte. Men hvordan fungerer det ude i virksomhederne, som i dag ofte er internationale kludetæpper af personlighedstyper, kulturelle baggrunde og under konstant omstilling? Kan de rumme ansatte med diagnoser?


Hvordan trives eksempelvis ansatte med diagnoser, hvor evnen til fordybelse og detaljeforståelse gør dem attraktive i opgaveløsningen, mens fokus på omstilling og social blending kan skabe store konflikter? 

It-branchens lidt nørdede prædikat er sandsynligvis attraktivt for netop en række personlighedstræk, som vi i dag har diagnosticeret. Men hvad betyder diagnoserne, og hvordan får man lettest muligt det hele til at fungere uden misforståelser og gnidninger på arbejdspladserne?

De senere års stigende fokus på diagnoser som ADHD, Aspergers syndrom samt unge mennesker, som oplever sociale udfordringer eller føler sig pressede ud i periferien af et prestigesamfund, sætter også sit præg på arbejdspladserne.

Nogle af de uddannelsessteder, som PROSAbladet har talt med, fastslår, at de oplever og skal tage hensyn til flere unge med udfordringer, som enten er diagnosticeret eller læner sig op ad ­diagnoser. Men hvad med arbejdspladserne? Virksomhederne?

Ikke nok med at de skal kunne rumme flere kulturer og baggrunde, de skal også fungere i et 24/7-samfund, der er online og globalt, og på en måde inkludere alle i team, der fungerer trods modsætninger og udfordringer.
Tilmed i en mere støjende tid med afbrydelser og kontorfællesskaber.

Der findes ikke nødvendigvis tal for, i hvilken grad it-branchen har flere ansatte med diagnoser eller persontræk, som tangerer forskellige diagnoser. Men når man ser på arbejdets natur, kravet til fordybelse, arbejdsformen med mere, så er det ifølge de fleste naturligt, hvis branchen forekommer særligt attraktivt for eksempelvis personer med udfordringer inden for autisme­spektret.

De er netop utrolig dygtige til fordybelse og problemløsning, og andre diagnoser eller personlighedstræk kan have en kreativ og visionær energi, som kan skubbe udviklingen i en ny og vigtig retning.

Men samtidig kan de reagere umiddelbart, voldsomt eller isolere sig i forlængelse af sociale møder, fordi situationen bliver fejltolket, spillereglerne misforstået, og de oplever en konflikt, hvor deres kolleger måske bare oplever daglig dialog.

Klare spilleregler og forståelse

Hvordan skal arbejdspladserne kunne rumme dem uden konflikter baseret på misforståelser og fejltolkninger?
Og hvordan skal de navigere i en hektisk arbejdskultur ofte præget af omskiftelighed og støj?

Alle diagnoser, eller træk lignende en diagnose eller på tværs af diagnoser, er helt individuelle fra person til person, og graden vidt forskellig.Ofte kan det være et kludetæppe af personlighedstræk, som de fleste har en mindre grad af, men som er særligt udtalte hos nogle.

Derfor er det også svært at sætte en fællesnævner med lighedstegn under for, præcis hvilke udfordringer en ansat med blandt andet ADHD kan have.

Sikkert er det dog, at åbne kontorlandskaber kan være særdeles udfordrende, det samme gælder pludselige afbrydelser eller det at afkode de sociale spilleregler i en større gruppe.
 

ADHD - Attention Deficit Hyperactivity Disorder:

ADHD omfatter typisk symptomer som koncentrationsbesvær, hyperaktivitet og impulsivitet.
ADHD påvirker hjernens funktioner og evnen til at planlægge og have overblik.
Kan medføre problemer med struktur, forringet arbejdshukommelse og dårlig tidsfornemmelse.
Mennesker med ADHD kan opleve lavt selvværd, vanskelige relationer.
Der findes ingen tal, men vurderingen er, at 1-3 procent af voksne i Danmark har ADHD, og at 2-3 procent af skolebørn i Danmark har ADHD.
En ud af tre voksne diagnosticeret med ADHD eller ADD var ifølge en undersøgelse fra Aarhus Universitetshospital i job i 2017.

Mere synlige i dag

Dialog, rummelighed, gensidig forståelse af udfordringer og forklarede spilleregler er altid et godt udgangspunkt.

Det gælder mødet med den ansatte, som har sociale udfordringer, nervelidelser eller bare har svært ved at leve i et samfund med stadig mere opskruet tempo og et sansebombardement af indtryk og afbrydelser.
Det gælder også for møder mellem kulturer, og arbejdspladser, som skal rumme ansatte fra flere kontinenter og baggrunde.

På de følgende sider er faktuelle oplysninger om, hvad der er grundtræk og oplevelser bag flere af de diagnoser og personlighedstræk, som samfundet i stigende grad er blevet opmærksomt på, og som måske er mere synlige på arbejdsmarkedet i dag end tidligere.

Generelt er kravet til inklusion og forståelse dog større. Dels når det gælder ovennævnte, men også forskellige kulturelle baggrunde.

 

ADD – Attention ­Deficit Disorder:

Uopmærksomhed, lav koncentration og hyppigt skift af fokus. Desuden en tendens til let at blive distraheret af egne tanker, følelser og sansninger.
Overfladisk bearbejdning af information – misser detaljer og laver sjuskefejl. Omvendt kan der hos nogle være en tendens til at fortabe sig i detaljer, men det sker så på bekostning af helheden.
Tilbøjelighed til at være mentalt fraværende, dagdrømmende eller på anden måde distræt – både ved opgaver og i kontakten til andre mennesker.
Besvær med at komme i gang med eller færdiggøre opgaver og gøremål – ikke mindst opgaver, der består af mere end ét trin.
Vanskeligheder med at organisere, planlægge og generelt skabe struktur i hverdagen. Der er hertil ofte knyttet en ringe tidsfornemmelse, som gør det svært at vurdere, hvor lang tid en opgave vil tage.
Undgåelse af eller ubehag ved at udføre opgaver og aktiviteter, der kræver længerevarende koncentration, herunder blandt andet læsning.
Tilbøjelighed til at miste eller forlægge ting, herunder nøgler, vigtige papirer og andet, der har betydning for ens daglige funktion.
Tendens til hurtigt og let at blive distraheret af ydre stimuli, det vil sige forskellige former for sanseindtryk. Hertil knytter sig besvær med at frasortere irrelevante stimuli og information.
Glemsomhed i daglige aktiviteter, blandt andet hvad angår aftaler og udførelsen af opgaver.
En ud af tre voksne diagnosticeret med ADHD eller ADD var ifølge en undersøgelse fra Aarhus Universitetshospital i job i 2017.

Det kulturelle møde

Nedenfor har PROSAbladet med eksperters hjælp oplistet en række væsentlige 'notes to self', når det handler om forståelse, at forebygge gnidninger samt at sikre trivsel på arbejdspladser med mange forskellige baggrunde og ­kulturer.

Jobtitler: Har større betydning for ­internationale medarbejdere end for danskere, da de ofte måler deres succes og talent ud fra titler og placering i ­hierarkiet.

Aktiv mødedeltagelse og debat med chefen: I andre kulturer kan dårlige relationer til chefen få alvorlige konsekvenser. Derfor nikker folk tilsyneladende enige med chefen.

Spørgsmål: Mange udenlandske medarbejdere frygter, at det viser inkompetence, hvis de spørger ind til opgaverne. Derfor er det ikke sikkert, de får løst opgaven tilfredsstillende.

Udfordringer: Internationale medarbejdere vil ofte vente med en undskyldning til sidste øjeblik, selvom de godt ved, at de mangler ressourcer til at løse en opgave eller nå en deadline.

Selvironi: I mange kulturer er det vigtigt ikke at tabe ansigt, og man kan blive såret, hvis man oplever, at der bliver gjort grin med ens person eller arbejde.

Forklar, at tillid, flad struktur og autonomi er centrale elementer på danske arbejdspladser.

Støt internationale medarbejdere ved at tydeliggøre de bagvedliggende årsager, normer og betydninger i dansk arbejdskultur.

Forklar, at det er normalt at agere socialt på arbejdspladsen, men ikke nødvendigvis i fritiden.

 

ASF – AutismeSpektrumForstyrrelser

(Infantil autisme, atypisk autisme og ­Aspergers syndrom med flere):

WHO’s nyeste diagnosemanual og Sundhedsstyrelsen har gjort op med underdiagnoser under autismespektret som infantil autisme, atypisk autisme og Aspergers syndrom. I stedet bruges begrebet ASF som en beskrivelse af en mangfoldig gruppe af tilstande, der ses både hos mennesker med normal og høj begavelse samt hos mennesker med udviklingshæmning. ASF er typisk kendetegnet ved:

Vanskeligheder med social interaktion og kommunikation: Man har ofte en bogstavelig forståelse af sproget, og det kan være svært at afkode ansigtsmimik, kropssprog, uskrevne sociale regler, vittigheder/sarkasme, andre menneskers intentioner og følelser.
Atypiske aktivitets- og adfærdsmønstre som vanskeligheder med at gå fra en aktivitet til en anden, fokus på detaljer, intense interesser og stærkt behov for bestemte rutiner.
Sensorisk følsomhed, hvor lyd, lys, lugte og andre sanseindtryk kan være forstyrrende i en grad, så det går ud over arbejde, fritid og socialt liv.
Karakteristika kan opdages i den tidlige barndom, men bliver ofte først diagnosticeret langt senere.
Cirka 1-2 procent af den danske befolkning har ASF.
10 procent af danskere med ASF er i arbejde.
ASF er næsten fire gange mere almindeligt blandt drenge end blandt piger (USA).

Tips til en bedre arbejdsplads

Tillad brug af støjreducerende headset, høreværn eller muligheden for at høre musik i hovedtelefoner i arbejdstiden.
Klare og tydelige aftaler. Hvis en person med ADHD laver fejl sit arbejde, kan det skyldes, at opgaven er blevet misforstået.
Sørg for, at der kan arbejdes i et miljø uden forstyrrende sanseindtryk. Skab et område, hvor medarbejderen kan trække sig tilbage og få ro.
Tilbyd mulighed for, at medarbejderen kan dyrke motion i løbet af dagen.
Personer med ADD, ADHD og ASF vil ofte mistrives i store, åbne kontorer.
Reduktion af sanseindtryk er vigtigt for alle grupper.
Behov for klare og tydelige aftaler om arbejdsopgaver.
Fordel med et roligt pauserum.

Derfor er personer med ASF eftertragtede på ­arbejdsmarkedet:

Hurtig opgaveløsning med lav fejlmargin.

Stærk logisk, analytisk sans og skarpe til mønstergenkendelse.

Evnen til at holde koncentrationen i længere tid ad gangen.

Passion for detaljer og at identificere fejl, som andre ikke opdager.

Alternativ tilgang til opgaveløsningen ind i processen og udfordrer arbejdspladsens vanetænkning og forretningsgange.
 

ASF: Et godt arbejdsmiljø

Anerkendelse af behov, som for eksempel brug af lyddæmpende høretelefoner.

Acceptere, at medarbejderen måske ikke kan lide at have øjenkontakt.

Reducere mængden af sanseindtryk på arbejdspladsen.

Give plads til alenetid, hvil, behov for at gå tidligere hjem eller undgå sociale arrangementer.

Hjælp til at forstå svær kommunikation. Enten fra en god kollega eller en professionel.

Mulighed for bisidder i forbindelse med svære situationer eller konflikter.

Tydelig guide til at forstå arbejdspladsens normer for mundtligt og skriftlig kommunikation.

Klare aftaler: Hvem spiser man frokost med hvornår, hvad tid er næste møde – og hvor? Faste pladser på kontoret.

Demonstration af arbejdsopgaver, gentagelsesopgaver, meningsfuldhed med arbejdsopgaverne.

Personer med ASF kan let blive tabt på arbejdsmarkedet, fordi der stilles stadig højere krav til omstillingsparathed og sociale evner.


Læs også...

Mennesker har drømt om at opfinde en intelligent maskine siden oldtiden, men det var først i 1956, at begrebet ’kunstig intelligens’ blev opfundet.…

Det er ikke helt let at definere, hvad kunstig intelligens egentlig er – men spørgsmålet er, om vi overhovedet ved, hvad den menneskelige intelligens…

Hvorfor er AI ikke intelligent – og hvad er kunstig intelligens så, hvis det ikke er intelligent? Hvor ikke-intelligent intelligent er det reelt i…

Hvis du er uheldig og bliver syg, imens du holder ferie, er det vigtigt, at du husker at melde dig syg. Men får du løn under sygdommen, og kan du få…

Kvinder er et sjældent syn på datamatikeruddannelsen, men Gülsüm og Nuriye Erdogan er med til at ændre statistikken. De to søstre glæder sig til at…

Virtuel kandidat stiller op til det britiske parlamentsvalg.

Chipsproducenten Nvidia ræser forbi giganterne Microsoft og Apple og er nu det mest værdifulde selskab i verden.

Hvordan er det gået med AI Pin og r1? PROSAs gadgetnørd og legebarn, forbundssekretær Mirza Cirkinagic, gør status.

Gülsüm og Nuriye "the weird kids" i skolegården. De blev mobbet, fordi de elskede at game, men i dag har Gülsüm og Nuriye fundet en kæmpe styrke i at…

Desværre, afkølet rosé og en iskold fadøl er ikke en del af løsningen på at give slip på travlhed og stress i sommerferien – tværtimod. Stressekspert…