Ansatte i vikarbureauer har også rettigheder

Det første, du skal huske på, når du bliver ansat i et vikarbureau, er, at det er bureauet, der er din arbejdsgiver og ikke den virksomhed, du arbejder som vikar i. Dermed er dit ansættelsesforhold anderledes end lønmodtagere, der er ansat direkte af den arbejdsgiver, de til dagligt arbejder for.

Som ansat i et vikarbureau har du krav på at få et skriftligt ansættelsesbevis, hvis din ansættelse varer over én måned. Det skal indeholde alle væsentlige vilkår for din ansættelse. Tilsvarende er du omfattet af ferieloven og reglerne om arbejdsmiljø. Men du er som udgangspunkt ikke omfattet af funktionærlovens regler, som indeholder regler for opsigelsesvarsel og adgang til løn under sygdom.

Det betyder, at du og vikarbureauet kan afbryde ansættelsen uden varsel, medmindre andet følger af en overenskomst eller en individuel aftale. Som vikarbureauansat har du ikke adgang til løn under sygdom, medmindre du har optjent ret til dette i henhold til en overenskomst, eller det følger af ligebehandlingsprincippet, som gennemgås nedenfor. Mange vikarbureauer har en overenskomst med ret til hel eller delvis løn under sygdom.

Dine rettigheder

Når du arbejder som vikar udsendt fra et bureau, arbejder du typisk på andre vilkår end din sidemand, der er ansat direkte af virksomheden. Men i et forsøg på at udligne eventuelle forskelle vedtog Folketinget i sommeren 2013 vikarloven, der rummer vilkårene for ansatte i vikarbureauer.

Hvis vikarbureauet, du er ansat i, har en overenskomst, så gælder den for dig med de rettigheder og pligter, der findes heri. Dine rettigheder kan godt være forskellige fra dem, der gælder i brugervirksomheden, altså den virksomhed, hvor du arbejder som vikar.

Mange vikarbureauer har efterhånden fået overenskomst, men hvis et vikarbureau ikke har en overenskomst, kan det være, at du er dækket af brugervirksomhedens overenskomst. Det er tilfældet, hvis brugervirksomheden har en overenskomst for dit arbejdsområde, der medtager vikarbureauansatte.

Såfremt du ikke er dækket af nogen overenskomst – hverken hos bureauet eller brugervirksomheden - er du sikret nogle minimumsrettigheder gennem vikarloven. Det handler eksempelvis om arbejdstidens længde, overarbejde, pauser, ferie og aflønning.

Ligebehandlingsprincippet

Princippet gælder, hvor du som vikarbureauansat ikke er dækket af en overenskomst hos enten vikarbureauet eller brugervirksomheden.

Vikarer beskyttes af lovens såkaldte ligebehandlingsprincip. Det betyder, at du som vikarbureauansat skal behandles lige i forhold til aflønning, som må antages at være det i praksis vigtigste ligebehandlingsparameter. Her er det vigtigt at huske, at ligebehandlingsprincippet forholder sig til den bestemte virksomhed, du er vikar i. Derfor kan sammenligningsgrundlaget for ligebehandlingsprincippet skifte, når du skifter vikariat.

Det er ifølge vikarloven et krav, at lønnen skal følge af lovgivning, kollektiv overenskomst eller andre bindende generelle bestemmelser for at være omfattet af ligebehandlingsprincippet. Vilkår, der udelukkende fremgår af dine kollegers individuelle ansættelseskontrakter ude i brugervirksomheden, vil ikke være omfattet af ligebehandlingsprincippet, uanset om dette gælder for en gruppe medarbejdere. Ligebehandlingsprincippet gælder al slags aflønning, herunder fleksibilitetstillæg, pension og løn under fravær på grund af sygdom.

Specifikt i forhold til ferie og feriefridage er det sådan, at du er berettiget til de ekstra feriefridage i det omfang, medarbejderne på brugervirksomheden i henhold til kollektiv overenskomst eller andre bindende generelle bestemmelser har ret til ekstra feriefridage.

Hvis det er en relevant overenskomst, der giver de ansatte på brugervirksomheden de ekstra feriefridage eller den såkaldte 6. ferieuge, vil du også skulle have dette, og feriefridagene eller den 6. ferieuge kan ikke konverteres til et pengebeløb i videre omfang end anført i overenskomsten. Du kan altså i den situation kræve din ret til frihed og behøver ikke lade dig nøje med en udbetaling af et pengebeløb sammen med lønnen.

Klausuler for en vikar

Typisk vil et vikarbureau og en brugervirksomhed have indgået en klausul, der har til formål at begrænse dine muligheder for at opnå ansættelse hos den virksomhed, du vikarierer i. Men en klausul, der indeholder et direkte forbud mod, at brugervirksomheden ansætter dig, vil være ugyldig i henhold til vikarloven. En aftale mellem vikarbureauet og brugervirksomheden, der går ud på, at vikarbureauet skal godkende eller give samtykke til ansættelse af vikaren, er heller ikke juridisk bindende.

Et vikarbureau kan lovligt indgå aftale med brugervirksomheden om en rimelig betaling for tjenester, som er ydet brugervirksomheden i forbindelse med udsendelse, ansættelse og uddannelse af vikarer. Det kan ikke siges, hvor stort et beløb vikarbureauet kan kræve ved en sådan aftale. Det vil bero på en konkret vurdering af den pågældende ordning, om denne er ugyldig eller vil kunne gøres gældende af vikarbureauet.

Vikarloven indeholder et udtrykkeligt forbud mod, at vikarbureauer kræver betaling af vikaren som modydelse for, at vikaren efterfølgende opnår ansættelse i brugervirksomheden. Hvis vikarbureauet modregner et gebyr i vikarens krav på løn, kan vikaren kræve beløbet tilbagebetalt.

Som altid anbefaler vi dig at kontakte PROSAs jurister, hvis du er i tvivl om noget i forbindelse med din ansættelse.