portrætfoto

Undersøgelsen Tech Leavers Study sætter fokus på, hvorfor folk forlader tech-branchen. Hovedforfatter er Allison Scott, der har en forskningsuddannelse i uddannelsespsykologi og arbejdspsykologi. Foto: Regner Hansen

diskriminering

Urimelig behandling får kvinder og minoriteter til at kvitte it-job i USA

En overrepræsentation af hvide heteroseksuelle mænd blandt it-professionelle generelt og især på ledelsesniveau fører mange steder til en giftig arbejdspladskultur, der presser kvinder, seksuelle mindretal og sorte ud. Det viser den første amerikanske undersøgelse af sin art.

Der er de seneste år dukket førstehåndsberetninger op i medierne i USA om kønsdiskrimination, seksuel chikane og forskelsbehandling af seksuelle og racemæssige mindretal i it-sektoren. Der har også været private søgsmål i den anledning.

Nu foreligger den første amerikanske undersøgelse af fænomenet, og den tyder på, at der er en generel tendens til diskrimination. Rapporten viser specifikt, at oplevelsen af urimelig eller dårlig behandling er hovedårsagen til, at kvinder, seksuelle mindretal, afrikansk-amerikanere og latinoer opsiger deres stilling i større tal end hvide og asiatisk-amerikanske heteroseksuelle mænd, som dominerer på arbejdspladserne.

Der er 16 millioner it-professionelle i USA. Problemet er mere graverende i it-sektoren, hvor næsten halvdelen arbejder, end blandt it-ansatte i andre sektorer.

Udsnit der forlod it-job

Tech Leavers Study, som undersøgelsen hedder, er gennemført af tænketanken Kapor Center for Social Impact. Deltagerne er et landsdækkende, repræsentativt udsnit på over 2.000 it-professionelle i USA, som har forladt deres job inden for de seneste tre år.

Henved 40 procent svarer, at urimelig eller dårlig behandling er hovedårsag til, at de opsagde deres it-ansættelse. Næsten 80 procent af dem, der forlod jobbet, oplevede urimeligheder.

Kvinder oplevede og observerede urimeligheder i højere grad end mænd. Især ikke-hvide kvinder oplyser at have været udsat for forskelsbehandling både i deres arbejdsfunktion og ved forfremmelser samt for decideret chikane. Blandt mænd rapporterer afrikansk-amerikanske mænd og latinoer om diskrimination.

Bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner (LGBT) er den gruppe af it-professionelle, der er mest udsat for chikane og offentlig ydmygelse på arbejdspladsen.

Jeg må sige, at vi er overraskede over den relativt høje andel, der forlod it-jobbet på grund af urimelig behandling – ikke kun kvinder, men også underrepræsenterede farvede og LGBT
- Allison Scott, hovedforfatter til undersøgelsen Tech Leavers Study

Allison Scott er hovedforfatter på Tech Leavers Study. Hun oplyser i Kapor Center i det centrale Oakland i Californien, at der fandtes viden om en skæv rekruttering til it-job i USA (se boksen 'Skæv fordeling i it-sektoren'), men at der ikke havde været nogen landsdækkende undersøgelse af, hvem der forlod it-job, og hvorfor de gjorde det.
– Med undersøgelsen bekræfter vi antagelsen om, at it-professionelles køn, race og seksuelle orientering er med til at farve den oplevelse, de har af arbejdet. Og jeg må sige, at vi er overraskede over den relativt høje andel, der forlod it-jobbet på grund af urimelig behandling – ikke kun kvinder, men også underrepræsenterede farvede og LGBT, siger hun.

Ubevidst gruppetænkning

På spørgsmålet om, hvad der mon forklarer det, som i rapporten kaldes en giftig kultur på mange arbejdspladser med it-professionelle, svarer Allison Scott, at skævheden i rekruttering er et skidt udgangspunkt, fordi den kan nære gruppetænkning: en negativ psykologisk mekanisme.
– Når man har en gruppe, som er meget homogen, og der kommer enkeltpersoner til, der adskiller sig fra gruppen, kan der hos gruppen være en tilbøjelighed til at udgrænse dem, der er anderledes, siger hun.

Der er også en anden faktor på spil – en opfattelse af, at det er de bedste i branchen, der bliver ansat.
– Ved ansættelser og forfremmelser vil flertallet – typisk hvide mænd - ofte foretrække personer med samme baggrund uddannelsesmæssigt, socialt og kulturelt. Myten om meritokrati er særlig farlig, fordi den får ledere til at tænke, at de end ikke behøver at overveje, om de er forudindtagede. De går ud fra som en kendsgerning, at når deres type avancerede så langt, er deres type selvsagt den rette til jobbet på grund af dygtighed og hårdt arbejde, siger Allison Scott.

Skader indtjeningen

Den manglende evne til at fastholde vigtige grupper af it-professionelle i ansættelsen skader virksomhedernes indtjening. I Kapor Centers rapport anslås det, at organisationer med it-professionelle sammenlagt pådrager sig ekstra udgifter på 16 milliarder dollars årligt (103 milliarder kroner) ved at skulle udskifte medarbejdere i utide. Beløbet er fremkommet ved at sammenholde den gennemsnitlige udgift til tabt produktivitet, rekrutteringsomkostninger og overlap af løn pr. medarbejder med antallet af it-professionelle, som kvitter jobbet, før de egentlig havde tænkt sig.

37%

37 procent af de it-professionelle angiver ifølge Tech Leavers Study, at urimelig eller dårlig behandling havde stor indflydelse på deres beslutning om at forlade virksomheden.

Allison Scott siger, at hertil skal lægges skaderne på virksomhedens renommé. Over en tredjedel af dem, der forlod et it-job, siger, at de hverken vil anbefale virksomheden eller virksomhedens produkter/ydelser til andre.

Omvendt ville mangfoldighed blandt de it-ansatte i organisationen kunne øge indtægterne.

Der findes meget forskning, som siger, at en mere mangfoldig arbejdsstyrke er fremmende for innovation og medvirkende til at udvikle og lancere produkter og ydelser, der er henvendt til hele befolkningen, påpeger Allison Scott.

Lav en mangfoldigheds-strategi

Kapor Center anbefaler i rapporten virksomheder med it-professionelle at indføre en omfattende strategi for mangfoldighed og inklusion:

Først skal virksomheden definere sin virksomhedskultur, herunder kerneværdier og adfærdskodeks. Derpå skal virksomheden foretage en løbende evaluering og forbedring af kulturen blandt andet gennem undersøgelser blandt ansatte og transparens om kulturelle aspekter.
– Det er vigtigt, at ledelsen går forrest ved at behandle alle lige – også gennem incitamenter og ved forfremmelser, siger Allison Scott.

Men menige medarbejdere kan også gøre noget.
– Medarbejdere fra flertalsgrupper kan bidrage ved at udvise nysgerrighed over for erfaringerne hos medarbejdere fra underrepræsenterede grupper, tilføjer hun.
 

Det viser undersøgelsen:

  • 37 procent af de it-professionelle angiver, at urimelig eller dårlig behandling havde stor indflydelse på deres beslutning om at forlade virksomheden.
  • 78 procent af samtlige adspurgte it-professionelle oplevede urimelig adfærd eller urimelig behandling. 85 procent observerede det.
  • Kvindelige it-professionelle generelt oplever markant mere urimelig behandling end mandlige it-professionelle generelt.
  • 10 procent af kvindelige it-professionelle oplevede uønsket seksuel opmærksomhed i deres tidligere it-job.
  • LGBT-ansatte var mest udsat for chikane (20 procent) og offentlig ydmygelse (24 procent), og 64 procent siger, at dette medvirkede til, at de forlod deres it-job. 
  • Blandt mandlige it-professionelle fra underrepræsenterede grupper såsom afrikansk-amerikanere og latinos siger 40 procent, at negativ forskelsbehandling fik dem til at kvitte jobbet.
  • Urimelig behandling af it-professionelle er mere udbredt i it-virksomheder end i andre organisationer.
  • Hvis virksomheden har en strategi om mangfoldighed og inklusion, er der relativt færre meldinger fra it-professionelle om urimelig behandling, seksuel og anden form for chikane eller stereotyp opfattelse af dem.
  • Hvis virksomheden har en mangfoldigheds- og inklusionsstrategi er der relativt færre it-professionelle, der forlader jobbet som følge af urimelig eller dårlig behandling.