bortvisning

Chefens stærkeste kort

En bortvisning betyder, at din arbejdsgiver beder dig om at gå hjem og aldrig komme igen. Det er den strengeste sanktion, du som ansat kan komme ud for – og det sker. Også for PROSA-medlemmer.

Bortvisning er den allerværste sanktion, der findes inden for ansættelsesretten. Derfor er der også meget høje krav til, hvad der skal til, før en arbejdsgiver kan bruge den sanktion, understreger Signe Rasmussen, der er jurist i PROSA.

Det viser en faglig voldgiftskendelse fra januar i år. En medarbejder hos et forsikringsselskab søgte nyt job på LinkedIn blandt andet som et nødråb om stort pres på jobbet.

Medarbejderen blev bortvist med øjeblikkeligt varsel, idet arbejdsgiveren mente, at medarbejderens opslag var udtryk for dårlig opførsel og grov illoyalitet. Blandt andet fordi opslaget ville blive set af kunder og kolleger og dermed kunne skabe uro og dårlig stemning.

Men bortvisningen var uberettiget, slår den faglige voldgiftskendelse altså fast. Dommeren mente, at virksomheden reelt ikke kunne bruge medarbejderens arbejdskraft efter opslaget, da det at være forsikringsrådgiver i vidt omfang er bundet op på personlige kundeforhold, og den omtalte medarbejder havde mange kunder som følgere til sin LinkedIn-profil. På den baggrund ville arbejdsgiveren have været berettiget til at opsige medarbejderen på de sædvanlige vilkår med opsigelsesvarsel, mente dommeren. Men en bortvisning var altså at gå for langt.

En bortvisning er en sanktion, hvor din arbejdsgiver beder dig om at gå hjem og ikke komme igen.
– Din løn stopper, den dag du bliver bortvist, og du får derfor heller ikke dit opsigelsesvarsel eller den godtgørelse, som du måske er berettiget til efter funktionærloven, hvis du har været ansat i 12 år eller længere, siger Signe Rasmussen.

I sidste ende er det din chef, der har retten til at beslutte, hvordan arbejdet skal udføres
- Signe Rasmussen, jurist i PROSA

Der skal derfor også temmelig meget til, før man kan bortvises, som sagen om LinkedIn-opslaget også viser.
– Vi skal helt derud, hvor din arbejdsgivers udtrykkelige instruktioner er blevet tilsidesat, eller hvor du har handlet i strid med loven, og der derfor er tale om en situation, hvor tilliden til dig som medarbejder ikke længere eksisterer, og et fortsat samarbejde derfor ikke kan genoprettes, uddyber juristen.

Du kan også blive bortvist, hvis du har tilsidesat dine ansættelsesretlige forpligtelser.
– Det kan eksempelvis være, at du er blevet væk fra arbejde uden lovlig grund. Eller din arbejdsgiver har givet et konkret forbud mod en bestemt adfærd, som du så vælger at se bort fra, og det skader virksomheden. Det kan også være, at du er virkelig dårlig til at komme op om morgenen og konsekvent kommer for sent og trods advarsler fortsætter med det, siger Signe Rasmussen.

Typisk skal der foreligge advarsler, inden en bortvisning kan komme på tale. Men der findes dog også tilfælde, hvor en bortvisning kan ske uden en forudgående advarsel.
– Det sker eksempelvis, hvis man som medarbejder udøver konkurrerende virksomhed. Som arbejdsgiver har man ret til at have en forventning om, at ens medarbejdere er loyale over for virksomheden, og opstart af konkurrerende virksomhed vil være et brud på den tillid og kan ofte berettige en bortvisning, uden at man som medarbejder har fået en advarsel, der specifikt går på, at man ikke må udøve konkurrerende virksomhed, siger Signe Rasmussen.

Vold mod andre kolleger eller tyveri fra arbejdspladsen kan også betyde bortvisning. Arbejdsvægring er en anden bortvisningsgrund. Det er de situationer, hvor en medarbejder nægter at udføre en given opgave eller bare arbejdet generelt.
– Hvis du og din arbejdsgiver er uenige i løsningen af en opgave, har du som ansat mulighed for at komme med en alternativ løsning af problemet. Men i sidste ende er det din chef, der har retten til at beslutte, hvordan arbejdet skal udføres, så en fortsat arbejdsvægring vil kunne begrunde en bortvisning, siger juristen.

Det er dog ikke al arbejdsvægring, der kan begrunde en bortvisning, understreger hun. Hvis din arbejdsgiver beder dig om at gøre noget ulovligt, så kan en arbejdsvægring ikke bære en bortvisning.

Brug PROSA

Bliver du præsenteret for en bortvisning, bør du straks kontakte PROSA.
– Det er vigtigt, at der bliver reageret over for arbejdsgiveren hurtigst muligt. Hvis vi skal kontakte din arbejdsplads i forsøget på at forhandle en opsigelse i stedet, så skal arbejdsgiveren også kunne få stillet din arbejdskraft til rådighed, hvis han eller hun ønsker det. Derfor er tid også en virkelig vigtig faktor i bortvisningssager. Fordi det er så alvorlig en situation, så indtræder der også hurtigt passivitet, siger Signe Rasmussen.

Ønsker du PROSAs hjælp, vil juristerne i første omgang kontakte din arbejdsgiver og fortælle, at man ikke mener, at bortvisningen er berettiget, og de vil forsøge at gå i dialog med arbejdsgiveren om at konvertere bortvisningen til en opsigelse.
– Vi vil altid protestere over for en arbejdsgivers bortvisning og søge at forhandle en opsigelse i stedet. Det gør vi, fordi bortvisningen er den alvorligste ansættelsesretlige sanktion, og den bortviste mister sit arbejde med det samme og derfor også sit forsørgelsesgrundlag. Det er heldigvis meget sjældent, at vi får en bortvisning ind, siger hun.

Vi vil altid protestere over for en arbejds­givers bortvisning
- Signe Rasmussen, jurist i PROSA

En bortvisning kommer meget sjældent ud af det blå, og når en arbejdsgiver vælger en bortvisning, har der oftest været en del forudgående forværring af det indbyrdes forhold.
– Det er som regel ikke muligt helt at komme uden om, at ansættelsesforholdet ophører, fordi man som ansat muligvis også har mistet tilliden til, at forholdet til ens arbejdsgiver nogensinde kan genoprettes, efter at man måske uberettiget er blevet bortvist, siger Signe Rasmussen.

Det findes adskillige eksempler fra retspraksis på, at en bortvisning har været uberettiget, og at årsagen kun har kunnet begrunde en opsigelse, fortæller juristen.

Signe Rasmussen har følgende råd, hvis du ønsker at styre helt uden om en bortvisning:
– Følg de retningslinjer, som din arbejdsgiver har udstukket for arbejdet. I sidste ende er det din arbejdsgiver, der har retten til at tilrettelægge virksomheden og arbejdet efter sine ønsker. Så hvis din arbejdsgiver ønsker arbejdet udført på en bestemt måde, og at du som medarbejder skal operere inden for bestemte rammer på arbejdspladsen, både fagligt og personligt, så er du nødt til at følge dem, hvis du ønsker at fortsætte samarbejdet.